O NAS

KILKA SLOW O NAS

Co to jest Śląski Klaster Drzewny?
Śląski Klaster Drzewny to przestrzennie skoncentrowana grupa konkurencyjnych przedsiębiorstw, z regóły działających w powiązanych z sobą sektorach, które współpracują z sobą gospodarczo, dzieląc się technologią, umiejętnościami i infrastrukturą. (M. E. Porter)

about

Członkami Śląskiego Klastra Drzewnego, oprócz przedsiębiorstw, mogą być także instytucje okołobiznesowe i organizacje z sektora B+R. Powiązanie siecią pionowych i poziomych zależności pozwala osiągnąć zaangażowanym w Śląski Klaster Drzewny firmom przewagę konkurencyjną. Dzięki nim można budować siłę regionalnej, a nawet narodowej gospodarki. Dla przedsiębiorstwa funkcjonowanie w Śląskim Klastrze Drzewnym nie oznacza rezygnacji z konkurowania z innymi firmami. Producenci rywalizują z sobą jednak wyłącznie na rynku lokalnym. Natomiast na rynku krajowym lub międzynarodowym występują wspólnie. W praktyce oznacza to, że oferowanie przez nich towary przestaja funkcjonować pod rodzimą marką, natomiast promowane i sprzedawane są pod nazwą całej grupy. Takie działanie ma na celu zwiększenie konkurencyjności niedużych lokalnych firm na rynkach międzynarodowych w starciu ze znaczącymi swiatowymi koncernami. Trzeba podkreślić, że innowacyjność ma kluczowe znaczenie dla klastrów. Wynika to z faktu, że determinuje ich międzynarodową konkurencyjność. Różnią się od tradycyjnych lokalnych systemów produkcyjnych tym, że istotne jest tam partnerstwo i wsółpraca nie tylko między firmami, ale także między firmami i światem nauki i badań.

Opolszczyzna drewnem stoi
Śląski Klaster Drzewny powstał 2 marca 2007 roku. Jest pierwszym w województwie opolskim branżowym klastrem. Został stworzony w oparciu o istniejący już wcześniej tzw. Klub Śląskiego Stolarza, który był strukturą nieformalną, działającą we współpracy z Izbą Gospodarczą "Śląsk". Liczne wyjazdy do tzw. Starej Uni Europejskiej oraz transfer nowoczesnej wiedzy i technologi do firm branży drzewnej sprawił, że powstała inicjatywa powołania do życia formalnej struktury klastra branży drzewnej w województwie opolskim. Jego utworzenie zainicjowała Izba Gospodarcza "Śląsk". Było to wyjście naprzeciw oczekiwaniom środowiska przedsiębiorców skupionych wokół branży drzewnej, którzy mieli świadomość konieczności korporowania się, podejmowania wspólnych inicjatyw gospodarczych, wzajemnej wymiany doświadczeń oraz rozwinięcia bliższej współpracy celem wzmocnienia konkurencyjności. Śląski Klaster Drzewny jest jednym z najważniejszych filarów gospodarki województwa opolskiego. Wynika to z faktu, że kluczową rolę w rozwoju Opolszczyzny odgrywa właśnie sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród nich ważną rolęw regionie pełni rzemiosło, głównie z branży drzewnej, które ma w województwie ugruntowaną pozycję, wynikającą z wieloletniej tradycji. Bardzo pomocne w Utworzeniu Śląskiego Klastra Drzewnego były programy pomocowe Uni Europejskiej, w tym przedewszstkim szkolenia promujące clusteriung.

Do Śląskiego Klastra Drzewnego należy 51 podmiotów gospodarczych, samorząd województwa opolskiego oraz placówka badawczo rozwojowa tj. Politechnika Opolska. W klastrze zrzeszone są firmy produkcyjne, handlowe, usługowe, w tym przede wszystkim producenci stolarki otworowej oraz mebli, firmy zaopatrujące branżę drzewną w surowce i materiały do produkcji. Klaster współpracuje z kilkoma instytucjami, organizacjami w kraju i za granicą, które posiadają duże doświadczenie w realizacji działań klastrowych. Nawiązane zostały już także kontakty branżowe z klastrami w Polsce, Austri i Czechach. We wrześniu 2008 roku w celu realizacji działań komercyjnych utworzono spółkę -Śląski Klaster Drzewny Sp. Z o.o. Do jej głównych zadań należy utworzenie grup: zakupów, sprzedaży, eksporu, importu oraz prowadzenie działań inwestycyjnych. Wśród nich są planowane m.in. Budowa dużej, wspólnej lakierni, suszarni albo uruchomienie nowoczesnej lini produkcyjnej.

Do zadań klastra należy prze wszystkim:

  • Prowadzenie kampani promującej drewno, jako materiał przyjazny człowiekowi,
  • Optymalizacja produkcji w firmach, celem wspólnej realizacji dużych projektów gospodarczych – rozwój specjalizacji firm,
  • Wykreowaniw wspólnej marki,
  • Transfer nowoczesnych technologi i wiedzy,
  • Doskonalenie procesów technologicznych w firmach klastrowych,
  • Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finasowania,
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych właścicieli firm i ich pracowników,
  • Organizacja targów, wystaw i ekspozycji promujących dorobek firm klastrowych i służących poszukiwania nowych rynków zbytu,
  • Organizacja wyjazdów studialnych, misji handlowych oraz ggiełd kooperacyjnych,
  • Doradztwo w zakresie prowadzenia firmy.